Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
To nie tylko inni muszą mnie znosić. Ja sam muszę siebie samego znosić i nie idzie mi to wcale łatwo.
— Marek Hłasko, "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaretaliate retaliate
9628 2c43 390
Reposted fromsohryu sohryu viaretaliate retaliate
4228 9c6c 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaretaliate retaliate
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
8465 dd36 390
Reposted fromnyaako nyaako viaretaliate retaliate
0958 2180 390
My spirit animal 
Reposted fromEtnigos Etnigos viaretaliate retaliate
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viaretaliate retaliate
5639 0cdf 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaretaliate retaliate
6076 b2c7 390
Reposted frompucka pucka viabadhairday badhairday
0044 3777 390
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viabadhairday badhairday
6478 6bbb 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viabadhairday badhairday

August 04 2018

Zapatrzony aż po rzęsy
zakochany jeszcze głębiej.
— Zbigniew Herbert
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl